^Powrót na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

 

REKRUTACJA 2019/2020

 

REKRUTACJA W NASZYM PRZEDSZKOLU NA NOWY ROK SZKOLNY ROZPOCZYNA SIĘ WEDŁUG ZASAD I HARMONOGRAMU REKRUTACJI

 

   W naszym przedszkolu roczpoczynamy nabór na rok szkolny 2018/2019. Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci w wieku od 2,5 do 5lat do udziału w procesie rekrutacji do Naszej Placówki.

 

Aktualnie w naszym przedszkolu funkcjonują trzy grupy:

 

 1. GRUPA TRZYLATKÓW
 2. GRUPA CZTEROLATKÓW
 3. GRUPA PIĘCIOLATKÓW

   

 

  Serdecznie zapraszamy zainteresowanych ofertą przedszkola „DZIECIAKI.PL” do pobierania karty zgłoszeniowej dziecka dostępnej w naszym przedszkolu oraz na bieżacej stronie powyżej. Zapraszamy także do odwiedzin naszej placówki w celu zapoznania się z atmosferą oraz możliwośćiami edukacyjnymi. Bardzo chętnie odpowiemy na wszystkie państwa pytania oraz opowiemy szegółowo o działalności naszego przedszkola.  

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

 

OD DNIA DO DNIA CZYNNOŚCI RODZICA

 

 

 

 05.03.2019

 

 

 

 05.04.2019

Rodzic/prawny opiekun odbiera kartę zgłoszenia dziecka z przedszkola lub ze strony internetowej http://przedszkole-dzieciaki.pl wypełnia ją i składa w przedszkolu, dostarczając ewentualne dokumenty potwierdzające zawarte w karcie informacje. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola otrzymują deklarację o chęci kontynuowania edukacji.

 

08.04.2019

 

12.04.2019

Powołanie komisji rekrutacyjnej lub w wypadku mniejszej liczby chętnych rozpatrzenie przez dyrektora kart zgłoszonych dzieci.

 

15.04.2019

 

godz.8:00

Podanie informacji o wynikach naboru – wywieszenie list imiennych dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

 

 

15.04.2019

 

 

 

 

19.04.2019

Potwierdzenie przez rodziców, że dziecko będzie uczęszczało do przedszkola poprzez podpisanie umowy na nowy rok szkolny i wpłatę jednorazowej bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 350 zł nie dopełnienie tego obowiązku jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca. Uwaga! Opłata wpisowa nie dotyczy dzieci uczęszczających już do przedszkola, które będą kontynuować edukację.

 

15.04.2019

 

19.04.2019

Możliwość składania odwołań do organu prowadzącego przedszkole – właściciela przedszkola.

 

19.04.2019

 

26.04.2019

Rozpatrzenie odwołań i udzielenie odpowiedzi na odwołania rodziców/prawnych opiekunów.
29.08.2019   Zebranie z rodzicami dzieci nowoprzyjętych.

 

28.08.2019

 

30.08.2019

Zajęcia adaptacyjne dla dzieci przyjętych na nowy rok szkolny 2019/2020.

 

Zasady rekrutacji do Niepublicznego Przedszkola Dzieciaki.pl dla dzieci urodzonych w latach 2013-2017

 1. Dzieci uczęszczające już do przedszkola zostają zapisane na zasadzie pisemnej deklaracji rodziców/prawnych opiekunów o chęci kontynuacji edukacji przedszkolnej w Niepublicznym Przedszkolu Dzieciaki.pl
 2. Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola, którą można pobrać w Niepublicznym Przedszkolu Dzieciaki.pl przy ulicy Mariańskiej 25, 20 – 142 Lublin lub ze strony internetowej http://przedszkole-dzieciaki.pl podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka, chyba, że rodzic jest osobą samotnie wychowującą dziecko, podpisy złożone na karcie są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w karcie ze stanem faktycznym.
 3. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola nie przekracza liczby miejsc, decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor.
 4. Jeśli liczba chętnych do przedszkola przewyższa liczbę miejsc, to dyrektor przedszkola powołuje komisję rekrutacyjną, której jest przewodniczącym, zaś w jej skład wchodzi: 1 przedstawiciel Rady Pedagogicznej Przedszkola, organ prowadzący – właściciel przedszkola, 1 przedstawiciel Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.
 5. Dyrektor przedszkola lub komisja ustala kolejność na liście dzieci ubiegających się o przyjęcie na podstawie spełnianych przez dziecko kryteriów kwalifikacyjnych, w tym:
 • W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 5 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne na terenie Gminy Lublin, a w dalszej kolejności
 • Dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
 • Dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów,
 • Dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,
 • Dzieci już uczęszczające do przedszkola w roku szkolnym, w którym przeprowadzana jest rekrutacja oraz ich rodzeństwo
 • Dzieci których oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują

Spełnianie kryteriów należy udokumentować przedkładając dyrektorowi przedszkola do wglądu razem z kartą zgłoszenia odpowiednie dokumenty

 Dla "dziecka samotnej matki lub ojca" potwierdzeniem jest jeden z dokumentów: 

 • ­zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające aktualny stan cywilny (np.: zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie) lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny,
 • wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich lub separacji,
 • zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności,
 • ­oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka.

 Dla "dziecka rodzica, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji" potwierdzeniem jest jeden z dokumentów: 

 • ­orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • ­orzeczenie o uznaniu I lub II grupy inwalidzkiej wydane przez Komisję Lekarską do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia ZUS przed dniem 1 września 1997 r.,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • orzeczenie o uznaniu I lub II grupy inwalidzkiej wydane przez Wojskową Komisję Lekarską (żołnierze) albo komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (funkcjonariusze).

Dla "dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej" potwierdzeniem jest jeden z dokumentów:  

 • ­postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej,
 • zaświadczenie o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej lub umowa zawarta między starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny, a tą rodziną zastępczą, o której mowa w art. 72, ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. 

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium

 1. W razie wątpliwości co do spełniania przez dziecko kryteriów, decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor przedszkola
 2. Dzieci 2,5 letnie lub młodsze mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola do grupy adaptacyjnej, w miarę wolnych miejsc.
 3. Rodzic ma prawo do odwołania od decyzji dyrektora do organu prowadzącego przedszkole.
 4. Przydział do grup przedszkolnych dzieci kontynuujących i przyjętych na rok szkolny 2019/2020 nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących i dzieci przyjętych oraz możliwości organizacyjnych przedszkola.

 

 

 

 

Karta zgłoszenia dziecka do pobrania

Copyright © 2013. przedszkole-dzieciaki.pl Rights Reserved.