^Powrót na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Program

   W naszym przedszkolu stosujemy nastepujące programy edukacyjne oraz metody:

logo"Od przedszkolaka do pierwszaka" program wychowania autorstwa Iwony Brody WSiP. Program „Od Przedszkolaka do Pierwszaka” precyzuje organizację procesu wychowawczo-dydaktycznego. Zwraca się w nim uwagę na celowość działań nauczyciela i dziecka. Program jest uporządkowanym zbiorem celów ogólnych, czyli tych adresowanych do nauczyciela, określających jego zamysł, zamiar, strategię pracy i celów operacyjnych zwanych też szczegółowymi, określających konkretne osiągnięcia, umiejętności dzieci, wskazuje także wiadomości i treści, które dziecko opanuje, zdobędzie w wyniku planowanych działań wychowawczo-dydaktycznych. Program "Od przedszkolaka do pierwszaka"stanowi uszczegółowienie podstawy. Ukierunkowany jest na wielostronny rozwój dziecka, zgodnie z jego wiekiem i możliwościami rozwojowymi.
        Podstawową formą aktywności dziecka jest zabawa. Są różne rodzaje zabaw, np. ruchowe, konstrukcyjno-manipulacyjne, twórcze, dydaktyczne, tematyczne, każda niesie ważne dla rozwoju dziecka wartości. W zabawie dziecko wykorzystuje swój ogromny potencjał, nabywając umiejętności.

logo"Dziecięca matematyka" program edukacji matematycznej Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. W naszym przedszkolu edukacja matematyczna odbywa się podczas zabaw oraz ciekawych zajęć wypełnionych różnymi zabawami i grami. Celem "Dziecięcej matematyki"  jest stworzenie dziecku pozytywnych warunków do harmonijnego rozwoju intelektualnego oraz kształtowanie u dzieci przyjaznego nastawienia do uczenia się. 

  • logo"Mamo, tato, wolę wode"program edukacyjny. Partnerami merytorycznymi „Mamo, Tato, wolę wodę!” są: Instytut Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka. Dzięki materiałom edukacyjnym opracowanym przez ekspertów, dzieci, poprzez zabawę poznają fascynujący świat wody. Główne cele programu to:

1. skierowanie uwagi dzieci w wieku przedszkolnym na rolę wody w procesach życiowych,

2. popularyzowanie wiedzy o roli i znaczeniu wody dla życia,

3. zachęcenie dzieci do spożywania wody poprzez zwrócenie uwagi na korzystny wpływ wody na samopoczucie,

4. propagowanie zdrowego trybu życia oraz zdrowego sposobu odżywiania się,

5. podnoszenie standardów edukacji oraz sposobów propagowania zdrowego trybu życia oraz zdrowego sposobu odżywiania.

 

  • logo"Kubusiowi przyjaciele natury"Celem programu skierowanego do przedszkolaków jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Bohaterem wszystkich materiałów programu jest Kubuś, który pokazuje dzieciom piękno natury i uczy, jak ją chronić. Dzięki specjalnie nagranym bajkom, najmłodsi mogą przenieść się z Kubusiem we wspaniały świat wyobraźni. Przeżywając rozmaite przygody, dzieci poznają rośliny i zwierzęta, uczą się szacunku i ekologicznych zachowań: jak zachowywać się na łonie natury, jak ważna jest segregacja śmieci i dokładne zakręcanie kranu, jak zdrowo się odżywiać jedząc codziennie 5 porcji warzyw, owoców lub soku.  
  • logo Metoda " Edukacja przez ruch" Doroty Dziamskiej. Jest to system metodyczny przeznaczony do prowadzenia kształcenia i wychowania dzieci z  przedszkoli, realizujący założenia integracji sensorycznej, wspomagający procesy zapamiętywania, a więc uczenia się. System jest zbiorem ćwiczeń usprawniających poszczególne funkcje rozwijającego się organizmu, które opierają się na naturalnych formach ruchu dziecka. Każde ćwiczenie zaproponowane uczestnikom zabaw i spotkań edukacyjnych: 

- zawiera zaplanowany swobodny, a potem celowy ruch,

- wywołuje korzystne emocje motywujące do indywidualnej i zbiorowej  aktywności,

- ma charakter poznawczy, rozwija mowę, myślenie, buduje wiedzę.

  • logo"Ruch rozwijający"Weroniki Sherborne. Metoda ta opiera się na ćwiczeniach-zabawie-relacjach z drugą osobą. Podstawowe założenie metody - "każdy może odnieść sukces" - sprawia, że każde dziecko w czasie zajęć ma okazję przeżywać satysfakcję, samozadowolenie i radość. Stosując tą metodę w naszym przedszkolu rozwijamy u dzieci umiejętność nazwiązywania kontaktów, kształtowanie obrazu samego siebie, rozumienie emocji, a także orientację w czasie i przestrzeni w środowisku zewnętrznym. 

logo"Glottodydaktyka" - jest to metoda, która przygotowuje dzieci do nauki czytania i pisania, zgodnie z możliwościami dziecka. Bardzo ważną role w tej metodzie odgrywają zabawy służące rozwijaniu sprawności językowej, opanowaniu języka oraz kształceniu poprawnej wymowy. 

logo Elementy "Metody dobrego startu"prof. Marty Bogdanowicz. Celem tej metody jest równoczesne rozwijanie funkcji językowych oraz funkcji spostrzeżeniowych (wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych oraz motorycznych). Podczas zajęć prowadzonych tą metodą rozwijane są funkcje, które biorą udział w uczeniu się czytania i pisania oraz ich współdziałanie. 

logoElementy "Globalnego czytania" Glena Domana. Podczas stosowania tej metody dziecko rozpoznaje i nazywa cały wyraz, nie wnikając w jego strukturę i nie znając liter. Zabawa w czytanie tą metodą pozwala dziecku osiągnąć etap 'prawdziwego' czytania łatwiej, szybciej i cały czas w konwencji dobrej zabawy. 

logo"Gimnastyka twórcza" Rudolfa Labana. Metoda ta łączy w sobie muzykę, rytm i słowo. Wykorzystuje ona naturalną potrzebę ruchu dziecka oraz jego kreatywne możliwości. Podczas takich zabaw następuje integracja grupy, dzięki kontaktom między wszystkimi jej członkami. Dzieci uczą się także przestrzegania norm i zasad współżycia w zespole. Kształtują również umiejętność reagowania na znaki umowne, symbole, umiejętność swobodnego i spontanicznego wyrażania muzyki ruchem, co rozwija ogólną sprawność ruchową i poczucie rytmu. Zabawy te dają dzieciom wiele radości, okazji do rozładowania nadmiaru energii, a jednocześnie wyciszenia nagromadzonych emocji.

Copyright © 2013. przedszkole-dzieciaki.pl Rights Reserved.