^Powrót na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Aktualności

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego i jego egzekucja

   W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami rodziców dzieci pięcioletnich o konieczność zapisania dziecka do przedszkola oraz konsekwencjach dla rodziców z powodu nie odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko, chciałabym przytoczyć kilka przepisów wyjaśniających.

obowiazek12


Od roku 2011, każde dziecko pięcioletnie jest obowiązane od września rozpocząć roczne przygotowanie przedszkolne o czym mówi artykuł 14 punkt 3 i 3a Ustawy o Systemie Oświaty.

Art. 14
3. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w  szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
3a. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 1a, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

Zatem co do spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego nie ma wyboru czy dowolności ze strony rodziców. Rodzice nie mogą zdecydować, że nie chcą posłać dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego bądź innej formy wychowania przedszkolnego, mówi o tym artykuł 14 b Ustawy o Systemie Oświaty.

Art. 14b.
1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w art. 14 ust. 3, są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
3) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w art. 16 ust. 5b;
4) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust. 8 — w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego.
2. Kontrolowanie spełniania obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.
3. Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, oraz nauczyciele prowadzący zajęcia w publicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego są obowiązani powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, odpowiednio w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub w innej formie wychowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie.

Jeżeli rodzice nie poślą dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole, bądź innej formy wychowania przedszkolnego, zostanie wszczęte wobec nich postępowanie administracyjne, o czym mówi artykuł 20 Ustawy o Systemie Oświaty.

Art. 20.
1. Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2. Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu (oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej), szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub placówce;
2)  zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w sposób określony w art. 16 ust. 5a pkt 2 i w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 6c.

Egzekucja obowiązku szkolnego

Art.5 §1 pkt 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r., Nr 229, poz.1954 ze zm.) dyrektor szkoły jest "wierzycielem", uprawnionym do żądania wykonania obowiązku szkolnego w drodze egzekucji administracyjnej.
Dyrektor podejmuje czynności przedegzekucyjne po stwierdzeniu niespełniania przez dziecko obowiązku szkolnego i wyczerpaniu wszystkich możliwych działań.

Czynności przedegzekucyjne dyrektora:
Kieruje do rodziców dziecka upomnienie zawierające stwierdzenie, że obowiązek szkolny nie jest realizowany, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu oraz informację, że niespełnianie obowiązku jest zagrożone skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego (art. 15 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

Następnie dyrektor  występuje z wnioskiem o wszczęcie egzekucji administracyjnej. Ponieważ egzekucja obowiązku szkolnego posiada obowiązek o charakterze niepieniężnym, dyrektor powinien wskazać we wniosku środek egzekucyjny, którym jest grzywna w celu przymuszenia (art. 28 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) oraz proponowaną wysokość grzywny. Grzywnę nakłada się na ustawowego przedstawiciela dziecka, tj. rodziców lub prawnych opiekunów.
Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana kilkakrotnie. Każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10.000 zł, a grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50.000zł (art.120,121 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). W art. 59 § 1 w/w ustawy egzekucyjnej określono przypadki, w których postępowanie egzekucyjne podlega umorzeniu.

Wniosek oraz tytuł wykonawczy z załączoną kserokopią upomnienia i dowodem jego doręczenia (art.26 § 1,art.27 § 3 ustawy egzekucyjnej) składa się w organie egzekucyjnym, którym jest właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego (Prezydent Miasta, Burmistrz Miasta i Gminy).

Organ egzekucyjny – Prezydent, Burmistrz Miasta i Gminy - nakłada grzywnę w celu przymuszenia (art.122 ustawy egzekucyjnej) i doręcza zobowiązanemu:
1.odpis tytułu wykonawczego
2.postanowienie o nałożeniu grzywny
W przypadku, gdy szkoła wyczerpała wszelkie możliwe środki oddziaływań wychowawczych i pomimo wszczętego postępowania egzekucyjnego, uczeń nadal nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor w porozumieniu z wychowawcą i pedagogiem szkolnym może pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny.

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz jego egzekucja

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami rodziców dzieci pięcioletnich o konieczność zapisania dziecka do przedszkola oraz konsekwencjach dla rodziców z powodu nie odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko, chciałabym przytoczyć kilka przepisów wyjaśniających.

Od roku 2011, każde dziecko pięcioletnie jest obowiązane od września rozpocząć roczne przygotowanie przedszkolne o czym mówi artykuł 14 punkt 3 i 3a Ustawy o Systemie Oświaty.

Art. 14

3. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w  szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

3a. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 1a, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

Zatem co do spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego nie ma wyboru czy dowolności ze strony rodziców. Rodzice nie mogą zdecydować, że nie chcą posłać dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego bądź innej formy wychowania przedszkolnego, mówi o tym artykuł 14 b Ustawy o Systemie Oświaty.

Art. 14b.

1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w art. 14 ust. 3, są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;

3) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w art. 16 ust. 5b;

4) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust. 8 — w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego.

2. Kontrolowanie spełniania obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.

3. Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, oraz nauczyciele prowadzący zajęcia w publicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego są obowiązani powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, odpowiednio w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub w innej formie wychowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie.

Jeżeli rodzice nie poślą dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole, bądź innej formy wychowania przedszkolnego, zostanie wszczęte wobec nich postępowanie administracyjne, o czym mówi artykuł 20 Ustawy o Systemie Oświaty.

Art. 20.

1. Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

2. Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu (oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej), szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub placówce;

2)  zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w sposób określony w art. 16 ust. 5a pkt 2 i w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 6c.

 

Egzekucja obowiązku szkolnego

Art.5 §1 pkt 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r., Nr 229, poz.1954 ze zm.) dyrektor szkoły jest "wierzycielem", uprawnionym do żądania wykonania obowiązku szkolnego w drodze egzekucji administracyjnej.

Dyrektor podejmuje czynności przedegzekucyjne po stwierdzeniu niespełniania przez dziecko obowiązku szkolnego i wyczerpaniu wszystkich możliwych działań.

Czynności przedegzekucyjne dyrektora:

Kieruje do rodziców dziecka upomnienie zawierające stwierdzenie, że obowiązek szkolny nie jest realizowany, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu oraz informację, że niespełnianie obowiązku jest zagrożone skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego (art. 15 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

Następnie dyrektor szkoły występuje z wnioskiem o wszczęcie egzekucji administracyjnej. Ponieważ egzekucja obowiązku szkolnego posiada obowiązek o charakterze niepieniężnym, dyrektor powinien wskazać we wniosku środek egzekucyjny, którym jest grzywna w celu przymuszenia (art. 28 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) oraz proponowaną wysokość grzywny. Grzywnę nakłada się na ustawowego przedstawiciela dziecka, tj. rodziców lub prawnych opiekunów.

Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana kilkakrotnie. Każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10.000 zł, a grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50.000zł (art.120,121 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). W art. 59 § 1 w/w ustawy egzekucyjnej określono przypadki, w których postępowanie egzekucyjne podlega umorzeniu.


Wniosek oraz tytuł wykonawczy z załączoną kserokopią upomnienia i dowodem jego doręczenia (art.26 § 1,art.27 § 3 ustawy egzekucyjnej) składa się w organie egzekucyjnym, którym jest właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego (Prezydent Miasta, Burmistrz Miasta i Gminy).


Organ egzekucyjny – Prezydent, Burmistrz Miasta i Gminy - nakłada grzywnę w celu przymuszenia (art.122 ustawy egzekucyjnej) i doręcza zobowiązanemu:

1.odpis tytułu wykonawczego

2.postanowienie o nałożeniu grzywny

W przypadku, gdy szkoła wyczerpała wszelkie możliwe środki oddziaływań wychowawczych i pomimo wszczętego postępowania egzekucyjnego, uczeń nadal nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor w porozumieniu z wychowawcą i pedagogiem szkolnym może pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny.

Copyright © 2013. przedszkole-dzieciaki.pl Rights Reserved.